Đánh giá


Xem thêm nhiều feedback hơn tại Instagram @wstoresg 😍


Lưu ý: Kết quả này không là điển hình, mỗi cơ địa khác nhau sẽ có kết quả khác nhau.